Informační služby a knihovnictví

Základní údaje

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky
Školné: 2 500 Kč/rok
Školné se vybírá pouze bezhotovostně, a to na účet vedený u KB Brno-město, č.ú.: 6876330247/0100, 
variabilní symbol: číslo přihlášky + rok nástupu (poslední dvojčíslí roku).

Podmínky pro přijetí: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
Výuka probíhá: Kotlářská 9, Brno

Charakteristika vzdělávacího programu

 • spolupráce školy s mnoha smluvními partnery z řad paměťových institucí
 • kromě teoretických znalostí je kladen velký důraz na praktické znalosti, které jsou upevňovány prací v automatizovaném knihovním systému, prací pro reálná pracoviště a využíváním rozsáhlé školní knihovny
 • získání znalostí z oblasti práva souvisejícího s knihovnickou a informační praxí
 • studium dvou cizích jazyků (AJ, NJ)
 • praktická výuka zahrnuje 16 týdnů činnosti na pracovištích smluvních partnerů
 • odborné exkurze během celého studia, kde student získá rozhled a představu o chodu jednotlivých zařízení a zkušenosti pro hladký přechod do praxe.
 • realizace aktivit typu Pasování prvňáčků na čtenáře, Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven, Noc s Andersenem apod.
 • učební plán (pdf, 386 kB)

Odborné kompetence absolventa

 • získání, upevnění a rozvoj kompetencí spojených s profesí informačního pracovníka/knihovníka – schopnost komunikovat s různými skupinami uživatelů (děti, postižení, senioři apod.), vyhledávání informací nejen ve volně dostupných zdrojích, katalogizace jmenná i věcná, organizace fondu, stavění a signování…
 • odborná znalost práce s počítačem a vybranými softwary 
 • tvorba osobního portfolia, v němž se zrcadlí realizované odborné praxe
 • znalost dvou cizích jazyků
 • profil absolventa (pdf, 173 kB)

Možnosti uplatnění absolventa v praxi

Paměťové instituce, tedy knihovny školní, městské, obecní, vysokoškolské, krajské, specializované jako je např. knihovna Moravské galerie, knihovny AV ČR, knihovna archivu. Uplatnění najdete také všude tam, kde se pracuje s informacemi: v informačních centrech, v  komerčních firmách i ve státní správě.

  rámci soustavy kvalifikací je kompetentní zastávat typové pozice:

 • knihovník akvizitér

 • knihovník katalogizátor

 • knihovník pracovník správy fondů

 • knihovník v knihovně pro děti

 • knihovník v přímých službách

 • pracovník monitoringu médií

 • referenční knihovník

 

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena