Nebojte se matematiky

Cíl kurzu

Matematika je předmětem, ve kterém má stále větší počet žáků problémy. Tyto problémy se projevují hlavně při přechodu ze ZŠ. Nezvládnutí základního učiva bývá příčinou zhoršeného prospěchu v prvním pololetí SŠ často i o dva klasifikační stupně. Pokud žák nedostatky včas neodstraní, problémy se prohlubují a přetrvávají po celé čtyřleté studium. Protože je matematika maturitním předmětem a hraje důležitou roli i při vysokoškolském studiu ekonomických oborů, snaží se naše škola situaci včas řešit.

Ve školním roce 2018/2019 je na naší škole organizován kurz „Nebojte se matematiky“. Cílem kurzu je prohlubování a upevňování teoretických i praktických vědomostí právě probíraného učiva matematiky.

Komu je kurz určen
Kurz je určen pro žáky prvních a druhých ročníků všech studijních oborů.

Rozsah kurzu
Kurz je tvořen dvěma bloky, každý blok obsahuje deset konzultačních hodin v délce trvání 45 minut.

Přihlášení a platba
Do každého z bloků se student musí přihlásit zvlášť.

DRUHÝ BLOK – 1. ročníky

Rozsah kurzu
Druhý blok je tvořen deseti konzultačními hodinami v délce trvání 45 minut.

Termín přihlášení do druhého bloku je: 7. 11. 2018, úhradu kurzovného je nutné provést do 14. 11. 2018

Platu lze vykonat v hotovosti u paní Hany Šmerkové, kancelář 609, nebo bezhotovostně na účet školy 6876330247/0100. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést příjmení, jméno a třídu žáka (jinak platba nemůže být identifikována a bude vrácena zpět).

PŘIHLÁŠKA - 2. VÝUKOVÝ BLOK - 1. ročníky ke stažení zde ...

ROZVRH KURZU ke stažení zde...

 DRUHÝ BLOK – 2. ROČNÍKY

Rozsah:
Blok deseti konzultačních hodin v délce trvání 45 minut je tentokrát rozdělen na dvě části po 5 konzultačních hodinách. Na každou pětihodinovou část se musí student hlásit zvlášť. Zaměření konzultačních hodin je uvedeno v rozvrhu uvedeném níže.

Termín přihlášení do druhého bloku je 23. 11. 2018 a úhradu kurzovného 500 Kč za pětihodinový kurz (1 000 Kč za desetihodinový kurz) je třeba provést do 30. 11. 2018.

Platu lze vykonat v hotovosti u paní Hany Šmerkové, kancelář 609, nebo bezhotovostně na účet školy 6876330247/0100. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést příjmení, jméno a třídu žáka (jinak platba nemůže být identifikována a bude vrácena zpět).

PŘIHLÁŠKA - 1. a 2. VÝUKOVÝ BLOK - 2. ročníky ke stažení zde ...

ROZVRH KURZU ke stažení zde...

Náplň jednotlivých výukových bloků

První ročník

1. výukový blok:

10 hodin

Opakování látky ZŠ

 

Číselné obory

 

číselné obory, reálná čísla a jejich vlastnosti, aritmetické operace v číselných oborech R, různé zápisy reálného čísla,
prvočísla a čísla složená, znaky dělitelnosti, nejmenší společný dělitel, největší společný násobek, čísla soudělná a nesoudělná, zaokrouhlování a odhady výsledků, jednotky a jejich převody

Procenta

poměr, úměra, procenta

Množiny

základní množinové pojmy a vztahy, operace s množinami, intervaly, operace s intervaly (sjednocení, průnik), absolutní hodnota reálného čísla

2. výukový blok:

10 hodin

Mocniny a odmocniny

 

 

mocniny s přirozeným a celým mocnitelem, zápis čísla ve tvaru a.10^n, mocniny s racionálním exponentem, definice n-té odmocniny, výpočty s odmocninami, odmocniny a mocniny s racionálním exponentem

Mnohočleny

pojem výraz, proměnná, pojem člen, koeficient, stupeň členu, stupeň mnohočlenu, operace s nimi,

algebraické vzorce, rozklad mnohočlenu vytýkáním a užitím vzorců

Lomené výrazy

lomený výraz, výpočty, vyjádření neznámé ze vzorce, slovní úlohy

Druhý ročník

1. výukový blok:

5 hodin

Kvadratická funkce

definiční obor a obor hodnot, graf funkce, vlastnosti funkce

Kvadratická rovnice - úplná, neúplná, Vietovy vzorce

řešení úplné a neúplné kvadratické rovnice, diskriminant, rozklad kvadratického trojčlenu, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice

Kvadratická nerovnice

kvadratická nerovnice a její početní a grafické řešení

2. výukový blok:

5 hodin

Mocninné funkce, racionální funkce lomené

grafy funkcí, definiční obor, obor hodnot, vlastnosti funkcí

Exponenciální funkce

definiční obor a obor hodnot, graf funkce, vlastnosti funkce

 

Kontakty:
Mgr. Ing Lukáš Zouhar
zástupce ředitele
zouhar@oabrno.cz
+420 541 321 338

p. Hana Šmerková
rozpočtářka 
smerkova@oabrno.cz
+420 541 321 338 / kl.110

 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.