Informace o škole

Škola: 
Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj , Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Sídlo školy: Kotlářská 9, 611 53  Brno

příspěvková organizace     IČO: 00566381

Hlavní účel: všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje i pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Činnost je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (dle Zřizovací listiny školy).

Druhy a typy studia

Obory vzdělání SŠ dle Rozhodnutí o zařazení do sítě pro denní studium a dálkové studium. Více informací v sekci Obory vzdělání.

Vzdělávací programy VOŠ dle Rozhodnutí o zařazení do sítě pro denní studium a dálkové studium. Více informací v sekci Vzdělávací programy.

Zařazení do sítě škol:

KAPACITA ŠKOLY

Kapacita školy: dle Rozhodnutí o zařazení do sítě
Současný počet tříd:  25 tříd + 21 studijních skupin

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY

Na škole pracuje  ve školním roce 2020/2021 celkem 118 zaměstnanců.

Pedagogická a odborná způsobilost: 100%

Ředitelství školy

Ředitel školy: Ředitel Obchodní akademie, střední  odborné školy knihovnické a vyšší odborné školy Brno, příspěvkové organizace, Kotlářská 9,  Ing. Mgr. Lukáš Zouhar byl jmenován do funkce ředitele školy usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 10304/20/R154 jmenovacím dekretem, č.j 77 477//2020 s účinností ode dne 1. 8. 2020.

Pravomoc a  působnost ředitele školy
je vymezena paragrafy 164 -165 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění.

Rozhodnutí ředitele školy podle § 165 odst. 2 školského zákona podléhají správnímu řízení ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění. Proti rozhodnutí je možno se odvolat prostřednictvím ředitele školy k Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje v termínu do 15 dnů. 

Pracovníci kompetentní k poskytování informací a k přijímání stížností:

Ředitel školy: Ing. Mgr. Lukáš Zouhar
Zástupce ředitele: Mgr. Hana Nezhodová, zástupce statut. orgánu
Zástupce ředitele: Ing. Eva Hložánková
Zástupce ředitele: Mgr. Věra Petrovičová

Pracovník kompetentní k vyřizování stížností:

Ředitel školy: Ing. Mgr. Lukáš Zouhar

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace je stanoven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Podrobnější postup je uveden ve vnitřní směrnici - Pokynu ředitele školy (pdf, 360 kB) k podávání informací a řešení stížností.

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | OA, SOŠK a VOŠ Brno | Všechna práva vyhrazena