Informace o škole

Škola: 
Obchodní akademie, Střední  odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj , Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Sídlo školy: Kotlářská 9, 611 53  Brno

příspěvková organizace     IČO: 00566381

Hlavní účel: všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje i pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Činnost je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (dle Zřizovací listiny školy).

Druhy a typy studia

Obory vzdělání SOŠ dle Rozhodnutí o zařazení do sítě pro denní studium a dálkové studium. Více informací v sekci Obory vzdělání.

Vzdělávací programy VOŠ dle Rozhodnutí o zařazení do sítě pro denní studium a dálkové studium. Více informací v sekci Vzdělávací programy.

Zařazení do sítě škol:

KAPACITA ŠKOLY

Kapacita školy: dle Rozhodnutí o zařazení do sítě
Současný počet tříd:  25 tříd + 23 studijních skupin

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY

Na škole pracuje  ve školním roce 2018/2019 celkem 128 zaměstnanců.

Pedagogická a odborná způsobilost: 100%

Ředitelství školy

Ředitel školy: Ředitel Obchodní akademie, střední  odborné školy knihovnické a Vyšší odborné školy Brno, příspěvkové organizace, Kotlářská 9,  Ing. Mgr. Jiří Haičman byl jmenován do funkce Radou JmK dekretem, č.j 80230/2014 s účinností ode dne 1. 8. 2014.

Pravomoc a  působnost ředitele školy
je vymezena paragrafy 164 -166 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění.

Rozhodnutí ředitele školy podléhají správnímu řízení ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění. Proti rozhodnutí je možno se odvolat prostřednictvím ředitele školy k Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje v termínu do 15 dnů, v případě přijímacího řízení do 8 dnů.

Pracovníci kompetentní k poskytování informací a k přijímání stížností:

Ředitel školy: Ing. Mgr. Jiří Haičman
Zástupce ředitele: Mgr. Hana Nezhodová, zástupce statut. orgánu
Zástupce ředitele: Ing. Mgr. Lukáš Zouhar
Zástupce ředitele: Mgr. Věra Petrovičová

Pracovník kompetentní k vyřizování stížností:

Ředitel školy: Ing. Mgr. Jiří Haičman

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace je stanoven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Podrobnější postup je uveden ve vnitřní směrnici - Pokynu ředitele školy k podávání informací a řešení stížností.

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.