Společenská odpovědnost představuje dobrovolný závazek chovat se v rámci své činnosti odpovědně k prostředí i společnosti. Zasahuje do oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Je založena na dobrovolnosti, důvěryhodnosti a má dlouhodobý charakter. Společenská odpovědnost je závazek, který je naplňován zaměstnanci a stanovuje zásady, hodnoty a vzorce chování při veškeré činnosti školy. Společenská odpovědnost se netýká pouze zaměstnanců, žáků a studentů, ale i jejich rodičů a společně tak tvoří jednu komunitu.

Základní hodnoty společenského chování

  • Objektivnost

Uplatňujeme princip spravedlnosti a nestrannosti. Kritéria hodnocení jsou předem dána, důsledně dodržována a všem dostupná.

  • Rovné příležitosti

Uplatňujeme rovný přístup k žákům, studentům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy, a to bez ohledu na jejich národnost, rasu, sexuální orientaci či náboženské vyznání.

  • Právo na soukromí

Chráníme osobní údaje všech zaměstnanců, žáků a studentů a poskytujeme stejný prostor všem pro plnění úkolů.

  • Transparentnost

Všechny činnosti školy a její rozhodnutí jsou v souladu s platnou legislativou. K zveřejňování informací využíváme příslušené informační zdroje (například webovou stránku školy).

  • Humanita a demokracie

Pedagogové jednají na základě principů humanity a demokracie a tyto principy se snaží prosazovat a seznamovat s nimi své žáky a studenty.

  • Seberealizace

Všichni zaměstnanci školy mají právo na seberealizaci – respektují svoji osobnost i osobnosti ostatních.

  • Podpora

Pedagogové podporují rozvoj schopností a dovedností žáků a studentů podle jejich možností s ohledem na jejich věk a vývojové potřeby. Vždy upřednostňují laskavý přístup, ochotu pomoci a respektují svobodu myšlení.

  • Spolupráce

Školou prostupuje duch tolerance, solidarity a spolupráce. Kolegialita a otevřená komunikace vede k předcházení možných konfliktů. Kolektivní práce mezi žáky a pedagogy, pedagogy navzájem a rodiči se odráží v pozitivní atmosféře školy.

Odpovědné jednání, chování a postoje

Zasazujeme se o zlepšování kvality života školy, lokální komunity a společnosti jako celku. Zavazujeme se k odpovědnému a etickému chování v následujících oblastech: ekonomické, sociální a environmentální. Usilujeme o zařazení těchto témat do činností, kde je to žádoucí a společensky prospěšné. Témata jsou zahrnuta do výuky, mezipředmětových vztahů a jsou prezentována na akcích, soutěžích, projektech a ostatních aktivitách školy.

Školní rok 2019/2020 - akce

Podzimní srdíčkové dny (pdf, 525 kB)

Koláč pro hospic (pdf, 560 kB)

Projektové dny „Prima život“ (pdf, 545 kB)

Bílá pastelka (pdf, 467 kB)

Beseda s paní Zdenou Mašínovou (pdf, 503 kB)

Den válečných veteránů (pdf, 819 kB)

Social Erasmus – Erasmus in Schoolsce (pdf, 627 kB)

Social Erasmus in Schools pro studenty VOŠ (pdf, 497 kB)

Samet v Knihovně Jiřího Mahena (pdf, 410 kB)

Týden humanitních věd KISK FF MU pro VOŠ (pdf, 583 kB)

Návštěva synagogy v Brně (pdf, 555 kB)

Beseda k výročí 17. listopadu 1989 v Moravském zemském muzeu (pdf, 618 kB)

Návštěva Muzea romské kultury (pdf, 518 kB)

Exkurze: Správa uprchlických zařízení Zastávka u Brna (pdf, 495 kB)

Duševním onemocněním cesta nekončí (pdf, 625 kB)

Charitativní bazar JA Firem pro brněnskou Nadaci Veronica (pdf, 570 kB)

Beseda o tom, jak to chodí ve vězení (pdf, 551 kB)

Novoroční finanční sbírka (pdf, 209 kB)

Vánoční strom nejen knižních přání (pdf, 471 kB)

Workshopy pro VOŠ ISK (pdf, 596 kB)

Festival pěti kontinentů a Food festival (pdf, 738 kB)

 

Školní rok 2018/2019 - akce

Odborná exkurze do knihoven v jižních Čechách (pdf, 1003 kB)

Jak se cvičí a jak pomáhají vodicí pejsci nevidomým (pdf, 268 kB)

Duševním onemocněním život nekončí (pdf, 551 kB)

Sponzorský dar pro nadaci Dobrý anděl (pdf, 379 kB)

Noc s Andersenem 2019 (pdf, 246 kB)

Dobrovolnické centrum 67 (pdf, 321 kB)

Blázníš? No a! (pdf, 513 kB)

Probace a mediace 2019 (pdf, 217 kB)

Setkání zástupců poskytovatelů praxe v oblasti sociální práce (pdf, 375 kB)

Jeden svět na školách (pdf, 367 kB)

Exkurze v káznici na Cejlu

Oslava Světového dne sociální práce (pdf, 823 kB)

Ponožkový den - Světový den Downova syndrom (pdf, 593 kB)

Josef KLÍMA - "Zločin kolem nás"

Extremismus, xenofobie, rasismus- Policie ČR

Nezapomeneme לא נשכח – Na bisteraha (pdf, 367 kB)

Seminář „Můžeš podnikat“ (pdf, 549 kB)

Připomínka Dne boje za svobodu a demokracii (1939) (pdf, 249 kB)

Beseda s paní Boženkou Šlechtovou (pdf, 289 kB)

Návštěva Správy uprchlických zařízení Zastávka u Brna (pdf, 365 kB)

Beseda s paní Vlastou Černou (pdf, 238 kB)

Exkurze v Kanceláři prezidenta republiky (pdf, 415 kB)

Social Erasmus in Schoolsce (pdf, 345 kB)

Národní potravinová sbírka (pdf, 544 kB)

100 let duchovního dědictví v Československu (pdf, 245 kB)

Návštěva 1. BV na Dni otevřených dveří Centra Anabell (pdf, 539 kB)

Knihovna Střediska Teiresiás (pdf, 409 kB)

Dobrovolníci z oboru Sociální práce opět pomáhali (pdf, 567 kB)

Debatiáda 2020 (pdf, 581 kB)

Školní rok 2017/2018 - akce

ŽLUTÝ

Spolupráce s bfi Wien

Studium bez hranice

Beseda s paní Věrou Sosnarovou (pdf, 314 kB)

Literární soutěž: Skrytá paměť Moravy 2017/2018 (pdf, 220 kB)

Předčítání v Dětské nemocnici (pdf, 457 kB)i

Prezentiáda 2018 (pdf, 315 kB)

Totalita a nekonečno

Knihovnický program pro školku s prasátkem Peppou (pdf, 1042 kB)

Program s Andersenem, tentokrát o pejskovi a kočičce (pdf, 472 kB)

Debatiáda 2017/2018 (pdf, 395 kB)

Odborná exkurze do Dobrovolnického centra 67 (pdf, 560 kB)

Předčítání v domově pro seniory (pdf, 485 kB)

Sbírka dětských knih do nemocnic a dětských domovů (pdf, 230 kB)

Panenky pro UNICEF (pdf, 362 kB)

Organizace Tichý svět (pdf, 270 kB)

Světlo pro svět (pdf, 249 kB)

Exkurze do Osvětimi (pdf, 297 kB)

Školní rok 2016/2017 - akce

Studium bez hranice (pdf, 453 kB)

Školka v knihovně (pdf, 480 kB)

Charitativní bazárek

Jak jsme Listovali (pdf, 677 kB)

Vzájemná spolupráce s Masarykovou univerzitou (pdf, 310 kB)

Pomoc pro UNICEF

Sbírka hraček pro děti

Prezentiáda 2017 (pdf, 588 kB) 

Patroni "vodícího" štěněte

ŽLUTÝ

Správně vidíme jen srdcem

PROTIKLADY SVĚTA NA NAŠÍ ŠKOLE – soutěž v počítačové grafice

Dobročinný bazar JA Firem

Žáci ze Základní školy na Horáckém náměstí v naší knihovně

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | OA, SOŠK a VOŠ Brno | Všechna práva vyhrazena