INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2018-2019

63-41-M/02, Obchodní akademie

        120 uchazečů

 

78-42-M/02, Ekonomické lyceum

30 uchazečů

 

72-41-M/01, Informační služby

30 uchazečů

 

2. kolo přijímacího řízení

Obor vzdělání: Informační služby, 72-41-M/01, denní studium

>>> Výsledky 2. kola přijímacího řízení - Informační služby, 72-41-M/01 <<<

>>> Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče ve 2. kole přijímacího řízení <<<
 Informační služby, 72-41-M/01

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 - 2. kolo

 Poučení pro přijaté uchazeče

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem přijímacího řízení u každého uchazeče. Seznam uchazečů je zveřejněn od 2. května 2018 na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.oabrno.cz. Tímto dnem se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat se v Obchodní akademii, Střední odborné škole knihovnické a Vyšší odborné škole Brno, příspěvkové organizaci, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. V souladu s § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy. 

Poučení pro nepřijaté uchazeče

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze v souladu s § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podat odvolání, a to do 3 pracovních dnů od jeho převzetí nebo doručení, nejdříve však v den převzetí rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele Obchodní akademie, Střední odborná školy knihovnické a Vyšší odborná školy Brno, příspěvkové organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství.

 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.