Environmentální výchova

Předmětem environmentální výchovy je výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí, které vede každého z nás ke spoluodpovědnosti za současný i budoucí stav přírody, společnosti a za místo, ve kterém každý z nás žije. Upozorňuje na důležitost šetrného využívání tradičních zdrojů energie a ukazuje smysluplnost alternativních zdrojů energie. Klade důraz na péči o životní prostřední, ale také na problémy lidské civilizace.

Environmentální výchova je chápána jako výchova, která směřuje k souladu člověka s přírodou, s životním prostředním a zasahuje do různých oblastí jeho aktivit. Environmentální výchovu můžeme také chápat jako výchovu k trvale udržitelnému rozvoji.

Mezi priority naší školy v této oblasti patří

  • Vedení žáků k vytváření vlastního názoru a spolupráci v rámci výuky.
  • Podněcování žáků k vyhledávání informací z nejrůznějších informačních zdrojů a prezentace výsledků vlastní práce.
  • Vedení žáků k ochraně životního prostřední a třídění odpadu.
  • Rozvíjení schopností žáků chápat propojení přírodních, ekonomických a společenských věd.

Třídění odpadu

V rámci třídění odpadu je škola zapojena do těchto programů:

Recyklohraní aneb ukliďme si svět -  škola byla vybavena nádobami na sběr baterií, tonerů a malých elektrospotřebičů, které jsou rozmístěny na chodbách školy. Vybrané třídy plní zadané úkoly s ekologickou tématikou.

Třídění na školách – program organizuje firma SAKO, která vybavila školu krabicemi na papír a plasty.

V kmenových třídách jsou rozmístěny nádoby na plasty, PET lahve a směsný odpad. Nádoby na papír jsou umístěny také v odborných učebnách IKT a na chodbách.

Kontrolu třídění provádí pravidelně pověření žáci. Vyhodnocení je zveřejněno na nástěnce školy. Nejlepší třídní kolektivy budou za přístup ke třídění odměněny věcnými cenami.

Roční realizační plán

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.