Environmentální výchova

Předmětem environmentální výchovy je výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí, které vede každého z nás ke spoluodpovědnosti za současný i budoucí stav přírody, společnosti a za místo, ve kterém každý z nás žije. Upozorňuje na důležitost šetrného využívání tradičních zdrojů energie a ukazuje smysluplnost alternativních zdrojů energie. Klade důraz na péči o životní prostřední, ale také na problémy lidské civilizace.

Environmentální výchova je chápána jako výchova, která směřuje k souladu člověka s přírodou, s životním prostředním a zasahuje do různých oblastí jeho aktivit. Environmentální výchovu můžeme také chápat jako výchovu k trvale udržitelnému rozvoji.

Mezi priority naší školy v této oblasti patří

  • Vedení žáků k vytváření vlastního názoru a spolupráci v rámci výuky.
  • Podněcování žáků k vyhledávání informací z nejrůznějších informačních zdrojů a prezentace výsledků vlastní práce.
  • Vedení žáků k ochraně životního prostřední a třídění odpadu.
  • Rozvíjení schopností žáků chápat propojení přírodních, ekonomických a společenských věd.

Třídění odpadu

V rámci třídění odpadu je škola zapojena do těchto programů:

Recyklohraní aneb ukliďme si svět – škola byla vybavena nádobami na sběr baterií, tonerů a malých elektrospotřebičů, které jsou rozmístěny na chodbách školy. Vybrané třídy plní zadané úkoly s ekologickou tématikou.

Třídění na školách – program organizuje firma SAKO, která vybavila školu krabicemi na papír a plasty.

V kmenových třídách jsou rozmístěny nádoby na plasty, PET lahve a směsný odpad. Nádoby na papír jsou umístěny také v odborných učebnách IKT a na chodbách.

Kontrolu třídění provádí pravidelně pověření žáci. Vyhodnocení je zveřejněno na nástěnce školy. Nejlepší třídní kolektivy budou za přístup ke třídění odměněny věcnými cenami.

Roční realizační plán na školní rok 2023-2024 (pdf)