Přijímací řízení pro školní rok 2023-2024

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023-2024

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2023-2024

63-41-M/02 Obchodní akademie 120 uchazečů
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 60 uchazečů
72-41-M/01 Informační služby 30 uchazečů

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů je zveřejněn od 3. května 2023 na nástěnce ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Uchazeč je identifikován pod registračním číslem.

Seznam nepřijatých uchazečů v náhradním termínu je zveřejněn od 22. května 2023 na nástěnce ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Uchazeč je identifikován pod registračním číslem.

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků přijatých ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024 se konají ve čtvrtek 8. června 2023 v 15.30 hod. Rozpis tříd bude umístěn ve vestibulu školy.

Z kapacitních důvodů se třídních schůzek účastní pouze rodiče jako zákonní zástupci.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

Ekonomické lyceum

Informační služby 

Obchodní akademie

Poučení pro přijaté uchazeče

Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebudou zákonným zástupcům vydávána ani podána k poštovní přepravě.

Seznam uchazečů je zveřejněn od 3. května 2023 na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.oabrno.cz. Tímto dnem se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Úmysl přijatého uchazeče vzdělávat se v Obchodní akademii a vyšší odborné škole Brno, Kotlářská, příspěvkové organizaci potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku do deseti pracovních dnů po vyhlášení výsledků, nejpozději do 18. května 2023. Zápisový lístek se do tohoto termínu musí odevzdat buď ve škole na studijním oddělení (kancelář č. 110), nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

V souladu s § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy. 

Poučení pro nepřijaté uchazeče - náhradní termín

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze v souladu s § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání, a to do 3 pracovních dnů od jeho převzetí nebo doručení, nejdříve však v den převzetí rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům vydávána na studijním oddělení školy v pondělí  22. května 2023 od 10:00 hod. do 14:00 hod.  Nevyzvednutá rozhodnutí budou podána k poštovní přepravě.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Uchazeči mohou absolvovat prezenční přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce (CERMAT) z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika.