Přijímací řízení pro školní rok 2024-2025

Přijímací řízení pro školní rok 2024-2025

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2024-2025

63-41-M/02 Obchodní akademie 120 uchazečů
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 90 uchazečů
72-41-M/01 Informační služby 30 uchazečů

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

63-41-M/02, OBCHODNÍ AKADEMIE
78-42-M/02, EKONOMICKÉ LYCEUM
72-41-M/01, INFORMAČNÍ SLUŽBY

Podle ustanovení § 60i zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) tvoří součást celkového hodnocení, na jehož základě je sestaven seznam přijatých uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:

  • celkové bodové hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky  (v součtu max. 100 bodů)
  • bodové hodnocení za výsledky vzdělávání za 1. pololetí 9. třídy na základní škole (max. 20 bodů)
  • body získané podáním přihlášky na dva různé obory ke střednímu vzdělávání na Obchodní akademii a vyšší odborné škole, Brno, Kotlářská, příspěvkové organizaci, např. obor vzdělání Obchodní akademie a Ekonomické lyceum (5 bodů)

Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, jestliže vykoná jednotnou přijímací zkoušku a dosáhne hranici úspěšnosti ve výši alespoň 10 bodů z písemného testu z českého jazyka a literatury a alespoň 10 bodů z písemného testu z matematiky. Maximální počet bodů, které může uchazeč získat z písemného testu z každého zkušebního předmětu je 50 bodů. 

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií příjímacího řízení uchazečem podílí alespoň 60 %.

Podrobná kritéria budou zveřejněna do 31. ledna 2024.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení lze podat v termínu od 1. února do 20. února 2024.

Doporučujeme zákonným zástupcům uchazečů podání přihlášky ke vzdělávání na střední škole elektronickou formou.

Metodický materiál MŠMT k podání přihlášek určený pro žáky a jejich rodiče (pdf, 7,48 MB)

Povinnými přílohami přihlášky ke střednímu vzdělávání jsou:

  • hodnocení na vysvědčeních za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy z předchozího vzdělávání na základní škole; hodnotí-li základní škola slovně, převede slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení (tuto přílohu získá uchazeč na základní škole, ve které se vzdělává)
  • doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
  • dokumenty, na jejichž základě se uchazečům promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury se promíjí:

  • Uchazečům, kteří podle § 20 odst. 4 školského zákona získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky. Pro žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury je postačující zaškrtnutí označení v přihlášce. K přihlášce je nutné přiložit doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury, např. potvrzení o studiu vydané zahraniční školou.
  • Uchazečům, kteří jsou cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina), a byla jim v ČR poskytnuta ochrana. Přijímací zkouška se promíjí na základě písemné žádosti. Zároveň má cizinec na základě žádosti právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

Znalost českého jazyka se v obou případech ověří rozhovorem. Hodnocení rozhovoru není součástí celkového hodnocení.

Ředitel školy si v případě pochybností vyhrazuje právo účastníka řízení vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu a účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost považuje za neprokázanou. 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti se nevyžaduje.

Školní přijímací zkouška se nekoná.  

Termíny, ve kterých se koná jednotná přijímací zkouška:

  • pátek 12. dubna 2024
  • pondělí 15. dubna 2024

Další informace pro žáky a jejich rodiče k přijímacímu řízení ve školním roce 2024-2025

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Rozšíření vzdělávací nabídky

Ekonomické lyceum - projektové zaměření výuky

Pro školní rok 2024-2025 rozšiřujeme vzdělávací nabídku o jednu třídu ekonomického lycea se zaměřením na projektovou výukou. Do oboru vzdělání Ekonomické lyceum budou přijímani uchazeči do tří tříd. Bude tedy přijato o 30 uchazečů více než v probíhajícím školním roce, tj. celkem 90 uchazečů, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku. 

Přihlášky na obor vzdělání Ekonomické lyceum - projektové zaměření výuky - se budou podávat pod jednotným kódem a názvem oboru vzdělání 78-42-M/02, EKONOMICKÉ LYCEUM. Zařazení přijatých uchazečů, kteří budou preferovat vzdělávání se zaměřením na projektovou výuku, proběhne po ukončení 1. kola přijímacího řízení. 

Žáci jedné třídy tohoto jedinečného lycea budou mít možnost utvářet svou budoucnost podle vlastních preferencí, a to za maximální podpory naší školy. Naše nabídka zahrnuje rozmanité výběrové semináře, inovativní metody výuky a možnost složení maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce. Zvláštní důraz bude kladen na kritické myšlení v reálných situacích, rozvoj cizojazyčných dovedností, podporu kreativity a samozřejmě propojení smysluplné praxe s teorií. Našim absolventům se otevřou dveře nejen k prestižním univerzitám, ale také k manažerským postům v oblasti ekonomiky a obchodu, kde budou moci uplatnit své dovednosti a přenést inovativní myšlenky do praxe.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Uchazeči mohou absolvovat prezenční přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce (CERMAT) z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Sobota 13. ledna 2024 od 9.30 do 15.30 h.