O škole

Informace o škole

 • Škola: Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
 • Sídlo školy: Kotlářská 9, 611 53  Brno
 •  
 • Zřizovatel: Jihomoravský kraj , Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 • Zřizovací listina: č. j. 20/8 s účinností od 1. července 2015 včetně dodatků
 •  
 • IČ: 00566381
 • DIČ: CZ00566381
 • REDIZO: 600013502
 • IZO střední školy: 000566381
 • IZO vyšší odborné školy: 110026845 
 • IZO školní jídelny-výdejny:  150061633
 •  
 • Hlavní účel dle zřizovací listiny: Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy, vyšší odborné školy a školní jídelny-výdejny. Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání, jako vyšší odborná škola poskytuje vyšší odborné vzdělávání a jako školní jídelna-výdejna poskytuje školní stravování. Činnost je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích předpisů ke školskému zákonu. 
 •  

Kategorie dosaženého vzdělání

Absolventi střední školy dosahují odborné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Více informací v sekci Nabídka oborů.

Absolventi vyšší odborné školy ukončují vzdělávání absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy.  Více informací v sekci Vzdělávací programy.

Zařazení do sítě škol

KAPACITA ŠKOLY

Kapacita školy: dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol
Současný počet tříd:  28 tříd SŠ a 17 studijních skupin VOŠ

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 536/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Způsob financování

 • příspěvek od zřizovatele na provoz školy
 • dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání

Škola zpracovává Výroční zprávu o činnosti školy podle školského zákona a Zprávu příspěvkové organizace dle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací.

 • PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY

Na škole pracuje ve školním roce 2023-2024 celkem 114 zaměstnanců.

Ředitel školy

Ředitel Obchodní akademie a vyšší odborné školy Brno, Kotlářská, příspěvkové organizace Ing. Mgr. Lukáš Zouhar byl jmenován do funkce ředitele školy usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 10304/20/R154 jmenovacím dekretem, č.j. 77 477/2020 s účinností ode dne 1. 8. 2020.

Pravomoc a  působnost ředitele školy je vymezena § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění.

Rozhodnutí ředitele školy podle § 165 odst. 2 školského zákona podléhají správnímu řízení ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění. Proti rozhodnutí je možno se odvolat prostřednictvím ředitele školy k Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje v termínu do 15 dnů. 

Pracovníci kompetentní k poskytování informací a k přijímání stížností:
 • Ředitel školy: Ing. Mgr. Lukáš Zouhar
 • Zástupce ředitele: Ing. Eva Hložánková, zástupce statut. orgánu
Pracovníci kompetentní k vyřizování stížností:
 • Ředitel školy: Ing. Mgr. Lukáš Zouhar
 • Zástupce ředitele: Ing. Eva Hložánková, zástupce statut. orgánu

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace je stanoven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Pokyn ředitele školy k řešení stížností a poskytování informací naleznete v sekci Dokumenty školy.