Maturitní zkouška

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2023-2024

Právní úprava maturitní zkoušky je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Maturitní zkouška má dvě části, společnou a profilovou. Aby žák vykonal společnou i profilovou část, musí úspěšně složit všechny zkoušky. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

 

Společná část maturitní zkoušky 

Zkouška Předmět a forma zkoušky
1. povinná zkouška Český jazyk a literatura - didaktický test
2. povinná zkouška Cizí jazyk (anglický, německý) nebo matematika - didaktický test
Nepovinná zkouška až 2 zkoušky Cizí jazyk (anglický, německý) - didaktický test
Matematika - didaktický test
Matematika rozšiřující - didaktický test

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Informace o společné části maturitní zkoušky lze nalézt také na webu www.cermat.cz.

Informace k profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory vzdělání ve školním roce 2023-2024

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky určuje ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Bližší informace nalezenete níže, po kliku na patřičný obor.

Zkoušky a předměty jsou platné pro jarní i podzimní zkušební období.

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března 2024. Součástí žádosti je vždy úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Informace o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024 naleznete zde.

Harmonogram konání dílčích zkoušek maturitní zkoušky - JARO 2024. 

Informace k profilové části maturitní zkoušky (pdf) konané formou vypracování písemné práce a obhajobou maturitní práce před zkušební maturitní komisí.