INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2021-2022

63-41-M/02, Obchodní akademie

        120 uchazečů

 

78-42-M/02, Ekonomické lyceum

60 uchazečů

 

72-41-M/01, Informační služby

30 uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení:

Výsledky přijímacího řízení - náhradní termín

63-41-M/02, Obchodní akademie (pdf, 84 kB)

78-42-M/02, Ekonomické lyceum (pdf, 84 kB)

72-41-M/01, Informační služby (pdf, 89 kB)

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v 1. kole přijímacího řízení a v náhradním termínu

63-41-M/02, Obchodní akademie (pdf, 86 kB)

78-42-M/02, Ekonomické lyceum (pdf, 58 kB)

72-41-M/01, Informační služby (pdf, 87 kB)

Výsledky přijímacího řízení

63-41-M/02, Obchodní akademie (pdf, 145 kB)

78-42-M/02, Ekonomické lyceum (pdf, 123 kB)

72-41-M/01, Informační služby (pdf, 123 kB)

Výsledky přijímacího řízení 2021 - uchazeči, kteří nesplnili kritéria

63-41-M/02, Obchodní akademie (pdf, 90 kB)

78-42-M/02, Ekonomické lyceum (pdf, 89 kB)

72-41-M/01, Informační služby (pdf, 91 kB)

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v 1. kole přijímacího řízení 

63-41-M/02, Obchodní akademie (pdf, 83 kB)

78-42-M/02, Ekonomické lyceum (pdf, 85 kB)

72-41-M/01, Informační služby (pdf, 52 kB)

 

Poučení pro přijaté uchazeče

 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem přijímacího řízení u každého uchazeče. Seznam uchazečů je zveřejněn od 19. května 2021 na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.oabrno.cz. Tímto dnem se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Svůj úmysl vzdělávat se v Obchodní akademii, střední odborné škole knihovnické a vyšší odborné škole Brno, příspěvkové organizaci, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 2. června 2021. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. V souladu s § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy. 

Zápisový lístek odevzdejte na studijním oddělní (kancelář č. 110):

  • pondělí – čtvrtek: 7:30 hod. – 15:30 hod.
  • pátek: 7:30 hod – 14:30 hod.

Poučení pro nepřijaté uchazeče

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze v souladu s § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání, a to do 3 pracovních dnů od jeho převzetí nebo doručení, nejdříve však v den převzetí rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství.

Rozhodnutí o nepřijetí jsou předána k poštovní přepravě.

Vzor odvolání 2021 (doc, 35 kB)

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | OA, SOŠK a VOŠ Brno | Všechna práva vyhrazena