INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2019-2020

63-41-M/02, Obchodní akademie

        120 uchazečů

 

78-42-M/02, Ekonomické lyceum

30 uchazečů

 

72-41-M/01, Informační služby

30 uchazečů

 
 

2. kolo přijímacího řízení - 72-41-M/01 Informační služby
Kritéria >>>
Přihlášky k přijímacímu řízení lze podat do 7. června 2019
poštou nebo na studijním oddělení školy v budově Kotlářská 9.

 

Zápisové lístky se přijímají na studijním oddělení školy v budově Kotlářská 
Pondělí - Čtvrtek  7:30 - 16:00
Pátek 7:30 - 14:00

Výsledky přijímacího řízení - náhradní termín

Poučení pro přijaté uchazeče
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem přijímacího řízení u každého uchazeče. Seznam uchazečů je zveřejněn od 30. dubna 2019 na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.oabrno.cz. Tímto dnem se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Svůj úmysl vzdělávat se v Obchodní akademii, Střední odborné škole knihovnické a Vyšší odborné škole Brno, příspěvkové organizaci, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. V souladu s § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se při včasném nedodání zápisového lístku uchazeč vzdal práva být přijat za žáka školy. 

Poučení pro nepřijaté uchazeče
Proti rozhodnutí o nepřijetí lze v souladu s § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání, a to do 3 pracovních dnů od jeho převzetí nebo doručení, nejdříve však v den převzetí rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství.

 

Výsledky přijímacího řízení

Obchodní akademie

Ekonomické lyceum

Informační služby

Kriteria přijímacího řízení:

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.