INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2020-2021

63-41-M/02, Obchodní akademie

        120 uchazečů

 

78-42-M/02, Ekonomické lyceum

60 uchazečů

 

72-41-M/01, Informační služby

30 uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Informační služby

 Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky
a dalšímu průběhu přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška z matematiky a z českého jazyka a literatury se bude konat 8. června 2020 v budově školy - Kotlářská 9, Brno.

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Všichni uchazeči, kteří mají uvedenou Obchodní akademii, Střední odbornou školu knihovnickou a Vyšší odbornou školu, p. o. nebo jeden z oborů školy na přihlášce na prvním místě, obdrží pozvánku k jednotné přijímací zkoušce společně s organizačním pokynem a informacemi k přijímacímu řízení. Ostatní uchazeči obdrží pouze informace k přijímacímu řízení.

Příchod a pohyb uchazečů ve škole v den konání jednotné přijímací zkoušky se bude řídit organizačním pokynem ředitele školy k Ochraně zdraví uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020, který bude přílohou pozvánky a ve kterém bude časový harmonogram příchodu uchazečů do budovy školy. Rozmístění uchazečů do učeben bude uvedeno na nástěnce při vstupu do budovy školy. Při vstupu do budovy odevzdají uchazeči vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  Formulář čestného prohlášení bude opět přílohou pozvánky.

Pozvánka i informace k přijímacímu řízení budou mít formu doporučeného psaní.

Vstup do budovy nebude povolen doprovázejícím osobám.  

Mezi povolené pomůcky patří psací a rýsovací potřeby. Uchazeči používají pouze vlastní psací a rýsovací potřeby. Při prezenci uchazeče v učebně je nutné předložit pozvánku k přijímací zkoušce a průkaz totožnosti. (Jako průkaz totožnost lze použít i průkaz MHD). Uchazeč zůstává v přestávce mezi jednotlivými testy v budově školy, kde budou zajištěny dohledy. 

Podle § 7 vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, se mění kritéria přijímacího řízení takto: Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut. 

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn 16. června 2020 na nástěnce ve vestibulu školy a na webové stránce - www.oabrno.cz, čas bude upřesněn. Uchazeč je identifikován pod registračním číslem, které je součástí pozvánky i informací k přijímacímu řízení.  

Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebudou zákonným zástupcům vydávána ani podána k poštovní přepravě.

Úmysl přijatého uchazeče vzdělávat se ve střední škole potvrdí zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku do 23. června 2020. Zápisový lístek se do tohoto termínu musí odevzdat buď ve škole na studijním oddělení (kancelář č. 110), nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). 

Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům odeslána poštou. Na uvolněná místa po uchazečích, kteří v zákonné lhůtě, tj. do 23. června 2020, neodevzdali zápisový lístek, mohou být přijati uchazeči, kterým nebylo vyhověno z kapacitních důvodů. Zákonný zástupce takto nepřijatého uchazeče vyjádří vůli být přijat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí řediteli školy do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Formulář žádosti o vydání nového rozhodnutí bude ke stažení na webových stránkách školy - www.oabrno.cz. Žádost ve stanovené lhůtě může doručit zákonný zástupce na studijní oddělení (kancelář č. 110) nebo podat k poštovní přepravě. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, se lze před vydáním rozhodnutí ve věci (přijetí/nepřijetí ke studiu) vyjádřit k podkladům tohoto rozhodnutí. Lze tak učinit dne 15. června 2020, v době od 12:00 do 16:00 h na studijním oddělení v budově školy.

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří nemohou z vážných důvodů v řádném termínu konat jednotnou přijímací zkoušku a kteří se řádně omluví, je 23. června 2020.

Akce pořádané pro žáky nejen devátých tříd základních škol: 

Obsahem zaměřeno především pro zájemce o obory vzdělání:

Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

Informační služby 
( Knihovnictví a informační služby)

Cílem akcí je, aby žáci základních škol poznali prostředí školy, zasoutěžili si,
vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto, seznámili se s učiteli a žáky naší školy. 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.