INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2020-2021

63-41-M/02, Obchodní akademie

        120 uchazečů

 

78-42-M/02, Ekonomické lyceum

60 uchazečů

 

72-41-M/01, Informační služby

30 uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:
Obchodní akademie (pdf, 333 kB)
Ekonomické lyceum (pdf, 320 kB)
Informační služby (pdf, 321 kB)

NÁHRADNÍ TERMÍN

Výsledky přijímacího řízení pro obor vzdělání
obchodní akademie a informační služby - náhradní termín (pdf; 430kB)

Poučení pro přijaté a nepřijaté uchazeč (pdf; 246kB)

 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Obchodní akademie (pdf; 1195 kB)
Ekonomické lyceum (pdf, 787 kB)
Informační služby (pdf, 271 kB)

Hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
Obchodní akademie (pdf, 176 kB)
Ekonomické lyceum (pdf, 176 kB)
Informační služby (pdf, 177 kB)

Formulář žádosti o vydání nového rozhodnutí ke stažení zde (doc, 13,8 kB) 

Zápisový lístek lze odevzdat denně na studijním oddělení školy od 7:30 do 17 hod. 

Poučení pro přijaté uchazeče 

Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdější předpisů, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam uchazečů je zveřejněn od 16. června 2020 na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.oabrno.cz. Tímto dnem se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Svůj úmysl vzdělávat se v Obchodní akademii, Střední odborné škole knihovnické a Vyšší odborné škole Brno, příspěvkové organizaci, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče v souladu s § 19 zákona 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, do pěti pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 23. června 2020. Zápisový lístek se do tohoto termínu musí odevzdat buď ve škole na studijním oddělení (kancelář č. 110), nebo podat k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). 

 Poučení pro nepřijaté uchazeče 

Podle § 18 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 nelze proti rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Tato žádost se podává řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Prvním dnem lhůty je den následující po dni doručení rozhodnutí. Tato lhůta je zachována, je-li žádost posledního dne lhůty podána k poštovní přepravě. Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 správního řádu. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud žádosti vyhoví, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Žádost o vydání nového rozhodnutí může také doručit ve stanovené lhůtě zákonný zástupce na studijní oddělení školy (kancelář č. 110).

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří nemohou z vážných důvodů v řádném termínu konat jednotnou přijímací zkoušku a kteří se řádně omluví, je 23. června 2020.

Akce pořádané pro žáky nejen devátých tříd základních škol: 

Odpoledne na Kotlandě - akce pro žáky ZŠ Fantastický svět informací - akce pro žáky ZŠ

Obsahem zaměřeno především pro zájemce o obory vzdělání:

Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

Informační služby 
( Knihovnictví a informační služby)

Cílem akcí je, aby žáci základních škol poznali prostředí školy, zasoutěžili si,
vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto, seznámili se s učiteli a žáky naší školy. 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.