Sociální práce

75-32-N/01, Sociální práce 

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní, dálková (konzultace dálkové formy studia probíhají každé úterý odpoledne)

Školné: 3 000 Kč/rok
Školné se vybírá pouze bezhotovostně, a to na účet vedený u KB Brno-město, č.ú.: 6876330247/0100
Variabilní symbol: číslo přihlášky + rok nástupu (poslední dvojčíslí roku) 

Podmínky pro přijetí: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

Charakteristika vzdělávacího programu

 • absolvent je podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, oprávněn vykonávat regulované povolání sociální pracovník
 • škola je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), naplňuje Minimální standard vzdělávání vyžadovaný ASVSP
 • získání teoretických i praktických znalostí z oblasti teorií a metod sociální práce, práva, sociální politiky, sociologie, sociální patologie, psychologie, sociální ekonomiky, ad.
 • studium cizího (anglického) jazyka 3 hodiny týdně
 • důraz na praktickou výuku – 25 % celkové hodinové dotace studia
 • možnost účastnit se dobrovolnických aktivit a pracovat tak na dalším rozvoji svých dovedností
 • učební plán (pdf, 218 kB) denního studia
 • učební plán (pdf, 207 kB) dálkového studia

Odborné kompetence absolventa

 • rozvoj odborných kompetencí nezbytných pro výkon profese sociálního pracovníka – schopnost komunikovat s klientem a podporovat ho ve vlastní aktivitě, navazovat kontakt a komunikovat se spolupracujícími organizacemi, navrhovat a realizovat postup řešení problému, schopnost týmové spolupráce a dalšího vzdělávání ad.
 • zvládnutí odborných kompetencí student dokládá v profesním portfoliu, které během praxí postupně zpracovává
 • znalost cizího jazyka (s důrazem na odborný jazyk) a schopnost práce s informačními technologiemi
 • profil absolventa (pdf, 174 kB)

Možnosti uplatnění absolventa v praxi

 • sociální práce se skupinou, komunitou a rodinou
 • v oblasti sociálních služeb (např. v centrech denních služeb, denních a týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, chráněném bydlení, azylových domech, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, atd.)
 • v dalších sektorech, na které se nevztahuje zákon o sociálních službách (např. v orgánech sociálně právní ochrany dětí, institucích řešících dávky sociálního zabezpečení, na Úřadech práce, v oblasti vězeňství, probační a mediační službě, uprchlických zařízeních, oblasti speciálního školství, oblasti zdravotnictví, atd.)
 • uplatnění absolventa (pdf, 178 kB)