Sociální práce

Základní údaje

Forma studia: denní, dálková (konzultace dálkové formy studia probíhají každé úterý odpoledne)
Délka studia: 3 roky
Školné: 3000 Kč /rok
Podmínky pro přijetí: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
Výuka probíhá: Pionýrská 23, Brno

Charakteristika vzdělávacího programu

 • absolvent je podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, oprávněn vykonávat regulované povolání sociální pracovník
 • škola je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), naplňuje Minimální standard vzdělávání vyžadovaný ASVSP
 • získání teoretických i praktických znalostí z oblasti teorií a metod sociální práce, práva, sociální politiky, sociologie, sociální patologie, psychologie, sociální ekonomiky, ad.
 • studium cizího (anglického) jazyka 3 hodiny týdně
 • důraz na praktickou výuku – 25 % celkové hodinové dotace studia
 • možnost účastnit se dobrovolnických aktivit a pracovat tak na dalším rozvoji svých dovedností
 • učební plán denního studia
 • učební plán dálkového studia

Odborné kompetence absolventa

 • rozvoj odborných kompetencí nezbytných pro výkon profese sociálního pracovníka – schopnost komunikovat s klientem a podporovat ho ve vlastní aktivitě, navazovat kontakt a komunikovat se spolupracujícími organizacemi, navrhovat a realizovat postup řešení problému, schopnost týmové spolupráce a dalšího vzdělávání ad.
 • zvládnutí odborných kompetencí student dokládá v profesním portfoliu, které během praxí postupně zpracovává
 • znalost cizího jazyka (s důrazem na odborný jazyk) a schopnost práce s informačními technologiemi
 • profil absolventa

Možnosti uplatnění absolventa v praxi

 • sociální práce se skupinou, komunitou a rodinou
 • v oblasti sociálních služeb (např. v centrech denních služeb, denních a týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, chráněném bydlení, azylových domech, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, atd.)
 • v dalších sektorech, na které se nevztahuje zákon o sociálních službách (např. v orgánech sociálně právní ochrany dětí, institucích řešících dávky sociálního zabezpečení, na Úřadech práce, v oblasti vězeňství, probační a mediační službě, uprchlických zařízeních, oblasti speciálního školství, oblasti zdravotnictví, atd.)
 • uplatnění absolventa
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.