Ekonomické lyceum

Kód a obor vzdělání 78-42-M/02, Ekonomické lyceum
Délka studia čtyřleté
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace MATURITNÍ ZKOUŠKA, vysvědčení o maturitní zkoušce
Forma studia denní

Profil absolventa a možnosti uplatnění

Ekonomické lyceum je obor vzdělání, který důkladně připravuje budoucí absolventy k dalšímu studiu na vysoké či vyšší odborné škole. Absolvent si během studia osvojí široké spektrum znalostí v oblasti jazyků, všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných ekonomických předmětů a dovedností v práci s moderní komunikační technikou. 

Absolvent získá všeobecný přehled a má tak možnost vybírat si ze široké nabídky studijních oborů na ekonomických, humanitních, pedagogických, právnických i technických fakultách vysokých škol. Vypracování závěrečné maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí připravuje absolventa na zpracování seminárních, bakalářských, resp. diplomových prací při studiu na vysoké škole.

Pokud se absolvent rozhodne ve studiu na vysoké škole dále nepokračovat, má nejlepší předpoklady pro uplatnění na trhu práce v oblasti bankovních a finančních služeb, velmi dobře se uplatní v administrativě, stejně tak jako referent ve státní správě. Absolvent nalezne také práci v oblasti cestovního ruchu a je schopen pracovat v agenturách provádějících marketingovou činnost aj.

Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základy odborného ekonomického vzdělání vytvářejí vhodné předpoklady pro rychlé zapracování absolventa v praxi a pro jeho kvalitní uplatnění. Absolvent je rovněž velmi dobře připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

Absolvent získá vzdělání v oblasti:

 • cizích jazyků – anglický a německý jazyk,
 • informačních a komunikačních technologií a práci s těmito moderními prostředky,
 • odborných ekonomických předmětů,
 • matematiky a její aplikace při řešení praktických úloh,
 • přírodních věd a formulace daných zákonitostí a jevů,
 • společenských věd.

Nabízíme:

 • kvalitní výuku anglického a německého jazyka,
 • zapojení do projektu Erasmus+ formou 14denní stáže na Maltě.
 • účast v projektu Firemní praktikum s německou školou Wirtschaftsgymnasium Andreas-Schneider Schule Heilbronn,
 • možnost vykonat státní zkoušku z psaní na klávesnici,
 • zapojení do projektů a soutěží v regionální i celorepublikové úrovni,
 • možnost získat certifikát ECDL, FCE/B2 First,
 • odborné exkurze doma i v zahraničí,
 • odborné učebny pro výuku cizích jazyků, odborných předmětů, informačních technologií a psaní na klávesnici.

Anglický jazyk v podnikání

Předmět cizí jazyk v podnikání ve 3. a 4. ročníku obchodní akademie a ekonomického lycea rozšiřuje jazykové znalosti o odbornou oblast.
Bližší informace.

Učební plán

Učební plán pro 1. - 2. ročník (pdf)

Učební plán pro 3.- 4.ročník (pdf)

Celá verze ŠVP je k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě u zástupce ředitele školy, na studijním oddělení a v elektronické podobě v Dokumentech školy na disku.

Maturitní zkouška pro školní rok 2023-2024