Ekonomické lyceum - denní studium

Obor vzdělání

78-42-M/02

Délka studia

čtyřleté

Dosažený stupeň vzdělání

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení a certifikace

MATURITNÍ ZKOUŠKA  vysvědčení o maturitní zkoušce

Forma studia

denní

Profil absolventa a možnosti uplatnění

Ekonomické lyceum je obor vzdělání, který důkladně připravuje budoucí absolventy k dalšímu studiu na vysoké či vyšší odborné škole. Absolvent si během studia osvojí široké spektrum znalostí v oblasti jazyků, všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných ekonomických předmětů a dovedností v práci s moderní komunikační technikou. 

Absolvent získá všeobecný přehled a má tak možnost vybírat si ze široké nabídky studijních oborů na ekonomických, humanitních, pedagogických, právnických i technických fakultách vysokých škol. Vypracování závěrečné maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí připravuje absolventa na zpracování seminárních, bakalářských, resp. diplomových prací při studiu na vysoké škole.

Pokud se absolvent rozhodne ve studiu na vysoké škole dále nepokračovat, má nejlepší předpoklady pro uplatnění na trhu práce v oblasti bankovních a finančních služeb, velmi dobře se uplatní v administrativě, stejně tak jako referent ve státní správě. Absolvent nalezne také práci v oblasti cestovního ruchu a je schopen pracovat v agenturách provádějících marketingovou činnost aj.

Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základy odborného ekonomického vzdělání vytvářejí vhodné předpoklady pro rychlé zapracování absolventa v praxi a pro jeho kvalitní uplatnění. Absolvent je rovněž velmi dobře připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

Absolvent získá vzdělání v oblasti:

 • cizích jazyků – anglický a německý jazyk,
 • informačních a komunikačních technologií a práci s těmito moderními prostředky,
 • odborných ekonomických předmětů,
 • matematiky a její aplikace při řešení praktických úloh,
 • přírodních věd a formulace daných zákonitostí a jevů,
 • společenských věd.

Nabízíme:

 • kvalitní výuku anglického a německého jazyka,
 • možnost vykonat mezinárodně uznávanou zkoušku English For Business,
 • zapojení do projektu Erasmus+ formou 14denní stáže v Londýně,
 • účast v projektu Firemní praktikum s německou školou Wirtschaftsgymnasium Andreas-Schneider Schule Heilbronn,
 • možnost vykonat státní zkoušku z psaní na klávesnici,
 • zapojení do projektů a soutěží v regionální i celorepublikové úrovni,
 • odborné exkurze doma i v zahraničí,
 • odborné učebny pro výuku cizích jazyků, odborných předmětů, informačních technologií a psaní na klávesnici,
 • INTRANET – aktuální informace pro žáky i rodiče o dění ve škole,
 • WiFi – 24hodinové připojení na internet.

Anglický jazyk v podnikání

Předmět cizí jazyk v podnikání ve 3. a 4. ročníku obchodní akademie a ekonomického lycea rozšiřuje jazykové znalosti o odbornou oblast.
Bližší informace

Učební plán

Učební plán pro 1. - 4. ročník 2020-2021 (pdf, 218 kB)

Celá verze ŠVP je k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě u zástupce ředitele školy, na studijním oddělení a v elektronické podobě v Dokumentech školy na disku.

Maturitní zkouška pro šk. rok 2020/2021 (pdf,  215 kB) 

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | OA, SOŠK a VOŠ Brno | Všechna práva vyhrazena