Obchodní akademie

Kód a obor vzdělání 63-41-M/02, Obchodní akademie
Délka studia čtyřleté
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace MATURITNÍ ZKOUŠKA, vysvědčení o maturitní zkoušce
Forma studia denní

Profil absolventa a možnosti uplatnění

Obchodní akademie je obor vzdělání, který důkladně připravuje budoucí absolventy nejen k okamžitému nastoupení do pracovního poměru, ale také k dalšímu studiu na vysoké či vyšší odborné škole. Absolventi jsou kvalitně připraveni pro administrativní a organizační činnost v ekonomických a obchodně podnikatelských subjektech všech typů organizací.

Absolvent získá v průběhu studia znalosti o možných způsobech chování ekonomických subjektů za různých podmínek. Má přehled o významu a náplni jednotlivých vnitropodnikových činností, o materiálových, informačních a finančních tocích uvnitř obchodního závodu. Dokáže vyhodnotit výsledky činnosti obchodního závodu. Chápe podstatu podnikání spolu s principy fungování tržní ekonomiky a dokáže těchto znalostí využít při vytváření podnikatelského záměru i  při volbě právní formy podnikání.

Absolvent chápe význam účetnictví jako zdroj exaktních informací v podnikatelské praxi pro zpracování finančních analýz a plánů. Orientuje se ve finančním účetnictví, pracuje s účetními systémy. Získané a zpracované účetní doklady dokáže zaznamenat v účetních knihách. Chápe rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí. Dokáže sestavit účetní závěrku, vyhotovit přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, provést analýzu nákladů a výnosů, příjmů a výdajů, jakož i pohybů v dlouhodobém a oběžném majetku firmy a ve zdrojích jeho krytí.

Absolvent získá základní znalosti pracovního práva, daňových zákonů, živnostenského zákona, zákona o účetnictví atd. Rozumí marketingovým činnostem ve firmě, chápe význam marketingového plánování a marketingových strategií. Využívá jednotlivé marketingové koncepce k analýze konkurenčního prostředí, k volbě vhodného produktu a ke stanovení jeho cenové pozice v příslušném segmentu. Umí analyzovat aktuální pozici daného výrobku na trhu a předpokládat stimuly vedoucí k jejímu zlepšení. Chápe roli firemního managementu v procesu řízení, zná obsah manažerských činností a vybrané techniky dokáže aplikovat v praxi. Ovládá principy podnikové personální politiky a jednotlivé personální činnosti.

Absolvent získá kvalitní vzdělání v oblasti cizích jazyků. Jazykové znalosti jsou nutné pro další studium na vysoké škole a vytváří předpoklady pro lepší a kvalifikované uplatnění na trhu práce.

Na naší škole je možné pokračovat ve studiu vzdělávacích programů na vyšší odborné škole:

 • Ekonomicko-právní činnost
 • Sociální práce  

Pokud se již absolvent rozhodne ve studiu na vysoké škole dále nepokračovat, má nejlepší předpoklady pro uplatnění na trhu práce.

Absolvent může pracovat jako:

 • administrativní pracovník,
 • účetní,
 • referent ve státní správě,
 • marketingový specialista,
 • specialista v bankovních a finančních služebách, v cestovním ruchu.

Rovněž je připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity. Při nástupu do praxe je absolvent schopen rychle se zapracovat.

Nabízíme:

 • kvalitní výuku anglického a německého jazyka,
 • zapojení do projektu Erasmus+ formou 14denní stáže v Dublinu,
 • účast v projektu Firemní praktikum s německou školou Wirtschaftsgymnasium Andreas-Schneider Schule Heilbronn,
 • účast na výměnných zahraničních stážích ve Vídni,
 • možnost vykonat státní zkoušku z psaní na klávesnici,
 • účast na projektu Junior Achievement,
 • možnost získat certifikát ECDL, FCE/B2 First,
 • zapojení do projektů a soutěží v regionální i celorepublikové úrovni,
 • odborné exkurze doma i v zahraničí,
 • odborné učebny pro výuku cizích jazyků, odborných předmětů, informačních technologií a psaní na klávesnici,
 • INTRANET – aktuální informace pro žáky i rodiče o dění ve škole,
 • WiFi – 24hodinové připojení na internet.

Anglický jazyk v podnikání

Předmět cizí jazyk v podnikání ve 3. a 4. ročníku obchodní akademie a ekonomického lycea rozšiřuje jazykové znalosti o odbornou oblast.

Bližší informace.

Učební plán

Učební plán pro 2. - 4. ročník (pdf)

Učební plán pro 1. ročník (pdf)

Celá verze ŠVP je k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě u zástupce ředitele školy, na studijním oddělení a v elektronické podobě v Dokumentech školy na disku.

Maturitní zkouška pro školní rok 2022-2023